Nieuws

Land van levering: onbekend land of geen toegangswetgeving?

Gepubliceerd op
3 mei 2021

Soms is het land van levering van een bepaalde genetische bron onbekend. Of het land van levering van een genetische bron is Partij bij het Nagoya Protocol, maar heeft geen toepasselijke toegangswetgeving vastgesteld. Wat moet u als gebruiker van deze genetische bronnen in deze gevallen doen?

Wat als het land van levering onbekend is?

Als het land van levering van een genetische bron, ondanks de beste inspanningen, niet kan worden geïdentificeerd, is het niet mogelijk vast te stellen of en welke nationale wet- of regelgeving van toepassing is. Aangezien de EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) het gebruik van genetische bronnen van onbekende oorsprong niet verbiedt, kan de genetische bron in dergelijke omstandigheden gebruikt worden. Maar als het land van levering van de genetische bronnen later geïdentificeerd wordt, bijvoorbeeld omdat er nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn de gebruikersverplichtingen van de EU ABS Verordening alsnog van toepassing. Indien het land van levering dit vereist, moet de gebruiker vooraf geïnformeerde toestemming (prior informed consent, PIC) en onderling overeengekomen voorwaarden (mutually agreed terms, MAT) verkrijgen, of stoppen met het gebruik.

Kortom: hoewel de EU ABS Verordening het gebruik van genetische bronnen uit een onbekend land van levering toestaat, is er meer rechtszekerheid als alleen genetische bronnen gebruikt worden waarvan de oorsprong bekend is en waarbij aan de vereisten van het land van levering is voldaan.

Zie voor meer informatie sectie 3.3 van de Leidraad.

Wat als een land van levering Partij is bij het Nagoya Protocol, maar geen toepasselijke toegangsmaatregelen heeft vastgesteld?

Sommige landen van levering die Partij zijn bij het Nagoya Protocol hebben (nog) geen toepasselijke ABS-toegangsmaatregelen vastgesteld. De EU ABS Verordening (Verordening (EU) 511/2014) is alleen van toepassing op genetische bronnen uit landen van levering die Partij zijn bij het Nagoya Protocol en toepasselijke ABS-toegangsmaatregelen hebben vastgesteld. Als er geen toegangsmaatregelen zijn vastgesteld, valt het gebruik van deze genetische bronnen buiten het toepassingsgebied van de EU ABS Verordening.

U kunt op de website van het ABS Clearing-House (ABSCH) kijken of een land van levering toepasselijke toegangsmaatregelen heeft vastgesteld. Houd er echter rekening mee dat als het ABSCH geen informatie over toegangsmaatregelen bevat, dit niet per se betekent dat het land geen toegangsmaatregelen heeft. Gebruikers van genetische bronnen wordt aangeraden om voor meer informatie contact op te nemen met het Nationaal ABS-Loket (national focal point, NFP) van het land van levering. De namen en contactgegevens van de Nationale ABS-Loketten van de meeste Partijen bij het Nagoya Protocol zijn beschikbaar op het ABSCH.

Zie voor meer informatie secties 2.1.2 en 3.2 van de Leidraad.